Секретаријат

Адреса: Булевар мира 1, 76100 Брчко
Телефон: 049 240 815

Секретаријат Владе је надлежан за:

 • Координацију припреме Владиног програма и приоритета на основу материјала које доставе одјељења;
 • Осигуравање усклађености политика одјељења Владе;
 • Успостављање ефикасне сарадње са Скупштином Брчко дистрикта БиХ;
 • Припреме сједница Владе;
 • Координацију комуникације и информисања;
 • Координацију праћења радног учинка Владе;
 • Координирајућу улогу сарадње са секретаријатима влада ентитета и Генералним секретаријатом Вијећа министара Босне и Херцеговине.
 • Послове стратешког планирања и мониторинга
 • Послове за корисничке услуге е_владе
 • Израду планских аката Владе.

Секретаријатом Владе руководи секретар Владе.

Секретаријат Владе има четири сектора:

    Сектор за информисање
    Сектор за опће и заједничке послове
    Сектор за координацију политика и правне послове
    Сектор за стратешко планирање

СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАНЈЕ


Сектор за информисање има интегрисане функције интерне и екстерне комуникације.

Основне надлежности Сектора за информисање су:

1. Интерни ПР гдје спада:

 • истраживање ставова запослених у Влади у односу на актуелна питања, анализа односа у оквиру група и радне атмосфере у управи;
 • развијање система двосмјерне интерне комуникације, праћење формалних и неформалних токова информисања;
 • иницирање и управљање програмима за унапређење интерне комуникације;
 • руковођење уређивањем интерних гласила и припремом прилога за интерна гласила;
 • организовање дистрибуције интерних гласила; руковођење креирањем и спровођењем интерних маркетиншких кампања у циљу промоције нових система вриједности.

2. Екстерни ПР гдје спада:

 • истраживање имиџа Владе код представника значајних циљних група;;
 • истраживање потреба грађана и степена задовољства грађана радом, пруженим услугама и запосленима Владе БД;
 • истраживање и анализа рада и активности управа успјешних градова/општина;
 • израда и извршење стратегије комуникације Владе Брчко дистрикта по значајним циљним групама (грађани, институције и организације Брчко дистрикту БиХ, МЗ, институције и организације на нивоу БиХ, начелницима градова и општина на нивоу БиХ, привредници који послују на територији Брчко дистрикта БиХ, инвеститори, привредне коморе...);
 • благовремено уочавање и реаговање на трендове у окружењу у циљу ублажавања негативних ставова;
 • коришћење специјализованих скупова и јавних манифестација за пласман информација о Брчком;
 • припремање протокола за састанке са члановима Владе; дефинисање и предлагање стратегије спонзорства и донаторства управи БД; припремање гласила Владе БД намијењеним екстерним циљним групама; праћење јубилеја и значајних датума појединаца, предузећа и институција уз слање пригодних честитки; сарадња са ПР агенцијама;

3. Сарадња са медијима гдје спада:

 • Припрема и анализа пресс клипинга о Брчко дистрикту БиХ;
 • Одржавање и неговање сталних веза са представницима медија у Брчком и значајнијим медијским кућама ван БД;
 • Дефинисање система информисања и комуникације локалне управе са медијима у редовним условима и кризним ситуацијама;
 • Давање приједлога за унапређење односа са медијима; Снабдијевање информативних редакција потребним информацијама (инфо сервис);
 • Организовање интервјуа са представницима Владе;
 • Организовање конференција за новинаре;
 • Припреме представника БД за наступ у медијима; Писање и дистрибуција саопштења и демантија;
 • Стално ажурирање листе медија;
 • Припремање и писање и других прилога за објављивање у медијима

4. Организација догађаја и протокол;

5. Поступање по процедурама на жалбе грађана;

6. Wеб уређивање.

ОДСЈЕК ЗА ЖАЛБЕ, ЛЈУДСКА ПРАВА И КОМУНИКАЦИЈУ СА ГРАЂАНИМА
Одсјек поступа па жалбама грађана по процедури пријема жалбе, обрађивања жалбе, просљеђивања упита по жалби, анализе одговора по жалби, координирања органа управе у циљу дефинирања навода из жалбе, провођења истраге, заузимања става по жалби, просљеђивања одговора, подузимања одговарајућих мјера против прекршитеља, информирања градоначелника, скупштине, надлежних скупштинских комисија и јавности.

Основ за поступање Одсјека су жалбе грађана које се односе на незаконит рад органа управе и као такве представљају сталну везу између грађана о органа управе (Владе) Брчко Дистрикта БиХ.

Основне надлежности Одсјека су:

1. Контрола законитости рада Управе

2. Анализа стања у области законитости рада органа управе

3. Информисање Владе и Скупштине о стању у овој области

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАНЈЕ
Сектор за опште послове и стратешко планирање има два одсјека:

 1. Одсјек за заједничке послове
 2. Одсјек за стратешко планирање

Сектор за опште послове и стратешко планирање обавља послове који се односе на:

 • Припрему дневног реда и материјала за сједнице Владе;
 • Достава позива за дневни ред сједница Владе електронском поштом;
 • Израду аката које доноси Влада Брчко дистрикта БиХ
 • Припрему, провјеру и финализацију одлука које иду на сједницу Владе;
 • Осигуравање свих предуслова за редован рад Владе Брчко дистрикта БиХ;
 • Ефикасну комуникацију са Скупштином;
 • Осигурање доступности материјала и других информација на порталу Владе;
 • Припрему и доставу материјала за сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ;
 • Размјену података институционалним системом вањске и унутрашње комуникације;
 • Базу података донесених аката који се могу претраживати по неколико кључних критерија;
 • Припрема и техничка обрада материјала који се кандидују на сједницу Владе;
 • Законито, ефикасно, благовремено и економично извршавање свих послова из области стратешког планирања
 • Послове за корисничке услуге е_владе
 • Провођење закона и прописа надлежних органа и институција БиХ и Дистрикта из области управе, под надзором и инструкцијама градоначелника
 • Друге послове из надлежности одређене законима и прописима БиХ и Скупштине Брчко дистрикта БиХ или дужности наложене од стране Секретара Владе и градоначелника.


ОДСЈЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Одсјек за заједничке послове врши послови који се односе на извршавање стручних, административних и других послова из надлежности Владе који се односе на:

 • Израду аката које доноси Влада Брчко дистрикта БиХ
 • Припрему и доставу материјала за сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ;
 • Достава аката на објаву у Службени гласник Брчко дистрикта БиХ
 • Превођење докумената са страних језика на службене језике у Босни и Херцеговини;
 • Лекторисање материјала на службене језике у Босни и Херцеговини;
 • Тонско снимање и израда извода из тонских записа са сједница Владе и других састанка;
 • Послове за корисничке услуге е_владе
 • Стално ажурирање и редовно извјештавање о статусу аката
 • Друге послове из надлежности одређене законима и прописима БиХ и Скупштине Брчко дистрикта БиХ или дужности наложене од шефа Сектора.

ОДСЈЕК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАНЈЕ
Одсјек за стратешко планирање извршава стручне, административне и друге послове из надлежности:

 • у процесу модернизације јавне управе:
 • праћењем спровођења развојне и секторских стратегија као и оперативних и годишњих плана и програма;
 • предлагањем њиховог прилагођавања и унапређивања и учествовањем у њиховој изради;
 • обављањем других послова који су у функцији модернизације и успостављања професионалне, ефикасне, политички непристрасне и демократски одговорне јавне управе која ће бити спремна и оспособљена да усвоји и имплементира законе и регулативе које су усвојиле земље чланице Европске уније.
 • провођење закона и прописа надлежних органа и институција БиХ и Брчко дистрикта БиХ из области управе, под надзором и инструкцијама градоначелника;
 • друге послове из надлежности одређене законима и прописима БиХ и Скупштине Брчко дистрикта БиХ или дужности наложене од стране Шефа Сектора.

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за координацију политика и правне послове обавља послове који се односе на:

 • Провођење закона и прописа надлежних органа и институција БиХ и Брчко дистрикта БиХ из области управе, под надзором и инструкцијама градоначелника;
 • Припрему и израду плана рада и приоритета рада Сектора;
 • Континуирано анализирање и извјештавање Секретара о реализацији планова и приоритета Владе;
 • Заступање пред судовима у споровима мале вриједности за комуналне услуге за период до 31. 12. 2007. године и поступање по закључцима и налозима Суда.
 • Израда аката из надлежности Уреда градоначелника.

ОДСЈЕК ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОЛИТИКА
У Одсјеку за координацију политика врше се послови који се односе на:

 • Припрему и израду плана рада и приоритета рада Одсјека;
 • Асистирање при изради нацрта одлука и давање правно-техничког мишљења о нормативно-правној усклађености одлука које доноси Влада;
 • Израда општих и појединачних аката које доноси градоначелник Брчко дистрикта БиХ;
 • Континуирано анализирање и извјештавање Секретара о реализацији планова и приоритета Владе;
 • Заступање пред судовима у споровима мале вриједности за комуналне услуге за период до 31. 12. 2007. године и поступање по закључцима и налозима Суда.

Секретаријатом руководи Секретар  Смајо Ризвановић, дипл. правник.

Контакт
Смајо Ризвановић
Тел: +387 49 240 815
e-mail: smajo.rizvanovic@bdcentral.net