Канцеларија градоначелника

Канцеларија градоначелника је надлежна за:

 • вођење послова градоначелника, доградоначелника и главног координатора Владе;
 • односе Владе с јавношћу;
 • стручне и административне послове за потребе Владе;
 • правне послове;
 • реформу јавне управе;
 • поступање по жалбама и притужбама грађана;
 • инспекцијске послове;
 • другостепени управни поступак;
 • провођење поступка запошљавања у органима јавне управе;
 • законодавство;
 • праћење и предузимање мјера у провођењу општих принципа, стандарда и правила етике државних службеника и намјештеника

За извршавање послова из надлежности Канцеларије градоначелника, на начин прописан чланом 3. овог Организационог плана, утврђују се слиједећи организациони дијелови Канцеларије и то:

 • Кабинет градоначелника,
 • Секретаријат Владе:
 1. Сектор за информисање,
 2. Сектор за координацију политика и опште послове,
 • Законодавна канцеларија,
 • Инспекторат,
 • Апелациона комисија,
 • Одбор за запошљавање,
 • Управна инспекција
 • Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

(1) Канцеларијом градоначелника руководи градоначелник .
(2) Секретаријатом Владе Брчко Дистрикта БиХ непосредно руководи Секретар Владе, који има сљедеће надлежности:

 • руководи радом Секретаријата у складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,
 • Законом о јавној управи Босне и Херцеговине ,
 • Законом о Влади Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и инструкцијама градоначелника;
 • врши верификацију квантитета и квалитета обављених послова шефова Сектора у Секретаријату;
 • представља Секретаријат и организује рад у Секретаријату;
 • обезбјеђује сарадњу са другим одјељењима и институцијама Брчко Дистрикта БиХ; 
 • обавјештава градоначелника, Владу, Скупштину и јавност о свим питањима из надлежности Секретаријата;
 • секретара Владе у његовој одсутности мијења шеф Сектора којег секретар Владе одреди.

У оквиру Секретаријата Владе утврђују се три сектора и то:

 1. Сектор за информисање
 2. Сектор за опште послове и стратешко планирање
 3. Сектор за координацију политика и правне послове

 У оквиру Сектора за опште послове и стратешко планирање утврђују се два одсјека:

 1. Одсјек за заједничке послове,
 2. Одсјек за стратешко планирање. 

У оквиру Сектора за координацију политика и правне послове утврђује се један одсјек:

 1. Одсјек за координацију политика. 

У оквиру Законодавне канцеларије утврђује се један одсјек:

 1. Одсјек за законодавне активности. 

У оквиру Инспектората утврђују се три одсјека:

 1. Одсјек инспекције заштите здравља и животне околине
 2. Одсјек инспекције пословања
 3. Одсјек инспекције дјелатности

(3) Секторима руководе шефови сектора, којима су повјерене сљедеће надлежности:

 • руководе радом сектора;
 • врши верификацију квантитета и квалитета обављених послова извршилаца у сектору;
 • распоређују послове на службенике и намјештенике, контролишу рад запослених и одговорни су за рад сектора
 • шефа Сектора у његовој одсутности мијења шеф Одсјека којег шеф Сектора одреди.

(4) Одсјеком руководе шефови одсјека, којима су повјерене сљедеће надлежности:

 • руководе радом одсјека;
 • врши верификацију квантитета и квалитета обављених послова извршилаца у одсјеку;
 • распоређују послове на службенике и намјештенике;
 • контролишу рад службеника и намјештеника запослених у одсјеку и одговорни су за рад одсјека;
 • шефа Одсјека у његовој одустности мијења стручни савјетник којег шеф Одсјека одреди.