Sekretarijat

Sekretar Vlade Brčko distrikta BiH:

Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049 240 815

Sekretarijat Vlade je nadležan za:

 •  Koordinaciju pripreme Vladinog programa i prioriteta na osnovu materijala koje dostave odjeljenja;
 • Osiguravanje usklađenosti politika odjeljenja Vlade;
 • Uspostavljanje efikasne saradnje sa Skupštinom Brčko distrikta BiH;
 • Pripreme sjednica Vlade;
 • Koordinaciju komunikacije i informisanja;
 • Koordinaciju praćenja radnog učinka Vlade;
 • Koordinirajuću ulogu saradnje sa sekretarijatima vlada entiteta i Generalnim sekretarijatom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
 • Poslove strateškog planiranja i monitoringa
 • Poslove za korisničke usluge e_vlade
 • Izradu planskih akata Vlade.

Sekretarijatom Vlade rukovodi sekretar Vlade.

Sekretarijat Vlade ima četiri sektora:

 1. Sektor za informisanje
 2. Sektor za opće i zajedničke poslove
 3. Sektor za koordinaciju politika i pravne poslove
 4. Sektor za strateško planiranje

SEKTOR ZA INFORMISANJE


Sektor za informisanje ima integrisane funkcije interne i eksterne komunikacije.

Osnovne nadležnosti Sektora za informisanje su:

1. Interni PR gdje spada:

 • istraživanje stavova zaposlenih u Vladi u odnosu na aktuelna pitanja, analiza odnosa u okviru grupa i radne atmosfere u upravi;
 • razvijanje sistema dvosmjerne interne komunikacije, praćenje formalnih i neformalnih tokova informisanja;
 • iniciranje i upravljanje programima za unapređenje interne komunikacije;
 • rukovođenje uređivanjem internih glasila i pripremom priloga za interna glasila;
 • organizovanje distribucije internih glasila; rukovođenje kreiranjem i sprovođenjem internih marketinških kampanja u cilju promocije novih sistema vrijednosti.

2. Eksterni PR gdje spada:

 • istraživanje imidža Vlade kod predstavnika značajnih ciljnih grupa;;
 • istraživanje potreba građana i stepena zadovoljstva građana radom, pruženim uslugama i zaposlenima Vlade BD;
 • istraživanje i analiza rada i aktivnosti uprava uspješnih gradova/opština;
 • izrada i izvršenje strategije komunikacije Vlade Brčko distrikta po značajnim ciljnim grupama (građani, institucije i organizacije Brčko distriktu BiH, MZ, institucije i organizacije na nivou BiH, načelnicima gradova i opština na nivou BiH, privrednici koji posluju na teritoriji Brčko distrikta BiH, investitori, privredne komore...);
 • blagovremeno uočavanje i reagovanje na trendove u okruženju u cilju ublažavanja negativnih stavova;
 • korišćenje specijalizovanih skupova i javnih manifestacija za plasman informacija o Brčkom;
 • pripremanje protokola za sastanke sa članovima Vlade; definisanje i predlaganje strategije sponzorstva i donatorstva upravi BD; pripremanje glasila Vlade BD namijenjenim eksternim ciljnim grupama; praćenje jubileja i značajnih datuma pojedinaca, preduzeća i institucija uz slanje prigodnih čestitki; saradnja sa PR agencijama;

3. Saradnja sa medijima gdje spada:

 • Priprema i analiza press klipinga o Brčko distriktu BiH;
 • Održavanje i negovanje stalnih veza sa predstavnicima medija u Brčkom i značajnijim medijskim kućama van BD;
 • Definisanje sistema informisanja i komunikacije lokalne uprave sa medijima u redovnim uslovima i kriznim situacijama;
 • Davanje prijedloga za unapređenje odnosa sa medijima; Snabdijevanje informativnih redakcija potrebnim informacijama (info servis);
 • Organizovanje intervjua sa predstavnicima Vlade;
 • Organizovanje konferencija za novinare;
 • Pripreme predstavnika BD za nastup u medijima; Pisanje i distribucija saopštenja i demantija;
 • Stalno ažuriranje liste medija;
 • Pripremanje i pisanje i drugih priloga za objavljivanje u medijima

4. Organizacija događaja i protokol;

5. Postupanje po procedurama na žalbe građana;

6. Web uređivanje

SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za opšte poslove i strateško planiranje ima dva odsjeka:

 1. Odsjek za zajedničke poslove
 2. Odsjek za strateško planiranje

Sektor za opšte poslove i strateško planiranje obavlja poslove koji se odnose na:

 • Pripremu dnevnog reda i materijala za sjednice Vlade;
 • Dostava poziva za dnevni red sjednica Vlade elektronskom poštom;
 • Izradu akata koje donosi Vlada Brčko distrikta BiH
 • Pripremu, provjeru i finalizaciju odluka koje idu na sjednicu Vlade;
 • Osiguravanje svih preduslova za redovan rad Vlade Brčko distrikta BiH;
 • Efikasnu komunikaciju sa Skupštinom;
 • Osiguranje dostupnosti materijala i drugih informacija na portalu Vlade;
 • Pripremu i dostavu materijala za sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH;
 • Razmjenu podataka institucionalnim sistemom vanjske i unutrašnje komunikacije;
 • Bazu podataka donesenih akata koji se mogu pretraživati po nekoliko ključnih kriterija;
 • Priprema i tehnička obrada materijala koji se kandiduju na sjednicu Vlade;
 • Zakonito, efikasno, blagovremeno i ekonomično izvršavanje svih poslova iz oblasti strateškog planiranja
 • Poslove za korisničke usluge e_vlade
 • Provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Distrikta iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika
 • Druge poslove iz nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od strane Sekretara Vlade i gradonačelnika.


ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Odsjek za zajedničke poslove vrši poslovi koji se odnose na izvršavanje stručnih, administrativnih i drugih poslova iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

 • Izradu akata koje donosi Vlada Brčko distrikta BiH
 • Pripremu i dostavu materijala za sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH;
 • Dostava akata na objavu u Službeni glasnik Brčko distrikta BiH
 • Prevođenje dokumenata sa stranih jezika na službene jezike u Bosni i Hercegovini;
 • Lektorisanje materijala na službene jezike u Bosni i Hercegovini;
 • Tonsko snimanje i izrada izvoda iz tonskih zapisa sa sjednica Vlade i drugih sastanka;
 • Poslove za korisničke usluge e_vlade
 • Stalno ažuriranje i redovno izvještavanje o statusu akata
 • Druge poslove iz nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od šefa Sektora.

ODSJEK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
Odsjek za strateško planiranje izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti:

 • u procesu modernizacije javne uprave:
 • praćenjem sprovođenja razvojne i sektorskih strategija kao i operativnih i godišnjih plana i programa;
 • predlaganjem njihovog prilagođavanja i unapređivanja i učestvovanjem u njihovoj izradi;
 • obavljanjem drugih poslova koji su u funkciji modernizacije i uspostavljanja profesionalne, efikasne, politički nepristrasne i demokratski odgovorne javne uprave koja će biti spremna i osposobljena da usvoji i implementira zakone i regulative koje su usvojile zemlje članice Evropske unije.
 • provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika;
 • druge poslove iz nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od strane Šefa Sektora.

SEKTOR ZA KOORDINACIJU POLITIKA I PRAVNE POSLOVE
Sektor za koordinaciju politika i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • Provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika;
 • Pripremu i izradu plana rada i prioriteta rada Sektora;
 • Kontinuirano analiziranje i izvještavanje Sekretara o realizaciji planova i prioriteta Vlade;
 • Zastupanje pred sudovima u sporovima male vrijednosti za komunalne usluge za period do 31. 12. 2007. godine i postupanje po zaključcima i nalozima Suda.
 • Izrada akata iz nadležnosti Ureda gradonačelnika.

ODSJEK ZA KOORDINACIJU POLITIKA
U Odsjeku za koordinaciju politika vrše se poslovi koji se odnose na:

 • Pripremu i izradu plana rada i prioriteta rada Odsjeka;
 • Asistiranje pri izradi nacrta odluka i davanje pravno-tehničkog mišljenja o normativno-pravnoj usklađenosti odluka koje donosi Vlada;
 • Izrada opštih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik Brčko distrikta BiH;
 • Kontinuirano analiziranje i izvještavanje Sekretara o realizaciji planova i prioriteta Vlade;
 • Zastupanje pred sudovima u sporovima male vrijednosti za komunalne usluge za period do 31. 12. 2007. godine i postupanje po zaključcima i nalozima Suda.

Sekretarijatom rukovodi Sekretar Smajo Rizvanović, dipl. pravnik.

Kontakt

Smajo Rizvanović
Tel: +387 49 240 815
e-mail: smajo.rizvanovic@bdcentral.net