Usvojene Smjernice za nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom

23.10.2019. Na 70. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom Brčko distrikta BiH. Stojanka Knežević, predsjednik radne grupe za izradu spomenutog zakona i šef Kabineta gradonačelnika, napomenula je da je nosilac ove aktivnosti Ured gradonačelnika, odnosno radna grupa koju je imenovao gradonačelnik, a koja je sastavljena od predstavnika odjeljenja, organa javne uprave odnosno institucija Brčko distrikta BiH koji će, svako iz svoje nadležnosti, dati doprinos s ciljem što bolje izrade zakona.

Image for news

„Do sada je proces zapošljavanja lica s invaliditetom bio samo sporadično regulisan postojećim propisima Distrikta i to Zakonom o radu koji reguliše ovu oblast samo u pogledu zapošljavanja prava lica s invaliditetom ukoliko su invalidnost stekli usljed profesionalne bolesti kao i Zakonom o dopunskim pravima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji reguliše pitanje rada i zapošljavanja lica s invaliditetom u smislu kategorije onih lica čija invalidnost potiče uzrokom ratnih dejstava. S obzirom da su postojećim zakonima tretirane samo određene kategorije može se reći da je to neki vid diskriminacije. Ovaj zakon je zamišljen da riješi ovo pitanje na jedan sveobuhvatan način, bez obzira na to kako je invalidnost nastala. Nakon usvajanja smjernica slijedi rad na izradi zakona. Nadamo se da će se ubrzo naći pred članovima Vlade i uči u skupštinsku proceduru”, istakla je Stojanka Knežević.

Kako je navela, pitanja rada i zapošljavanja zagarantovana su svim međunarodnim propisima. U konkretnom slučaju radi se o Konvenciji o pravima lica s invaliditetom UN-a, koju je BiH ratificirala 2010. godine.